31 marzo 2008

Licencias de taxis en Culleredo

En el B.O.P. número 64, del 17 de marzo de 2008, aparece publicado el siguiente anuncio:


Resolución pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluídos, á convocatoria pública de adxudicación de catro licenzas de auto-taxis e unha licenza eurotaxi.


ANUNCIO POLO QUE SE DISPÓN A PUBLICACIÓN NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA, DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 25 DE FEBREIRO DE 2008, CO SEGUINTE TENOR LITERAL:

“Por resolución de data 15 de novembro de 2007, acordouse aprobar a convocatoria pública de ampliación para a adxudicación mediante concurso público, de catro (4) licenzas de auto-taxis, e unha (1) licenza como taxi adaptado para persoas con mobilidade reducida (eurotaxi), para a prestación do servizo de vehículos de aluguer con aparato taxímetro.

Mediante a publicación no boletín oficial da provincia de data 14 de decembro de 2007 (nº 287), efectuouse a correspondente convocatoria..

Rematado o 9 de xaneiro de 2008 o prazo de presentación de proposicións, e analizada a documentación presentada, é polo que, de conformidade co disposto na base cuarta da convocatoria e en virtude das competencias atribuídas no artigo 21, 1, q da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a seguinte lista de admitidos e excluídos:

A) ADMITIDOS: ningún.

B) EXCLUIDOS:

Apelidos e nome
DNI Nº
Causas exclusión
ARES SANDE, FIDEL
32336574-F
10 e 12
CALVIN ARIAS, ENRIQUE
34889754-L
10 e 12
CALVIN ARIAS, MANUEL
34889753-H
10 e 12
CALZA GONZÁLEZ, MARCIAL
32792046-A
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 e 13
CEBREIRO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
32618984-Q
10
DAFONTE ROCA, JOSE ANTONIO
32422574-A
2,3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13
DÍAZ PRIETO, MODESTO
32435023-D
3, 8, 10, 11, 12 e 13
FARIÑA CANITO, CARLOS
46914189-P
7, 10 e 12
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO
76329614-C
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13
FOLGUEIRA GARCIA, FRANCISCO JOSE
46898974-L
10 e 12
GARCÍA SOUTO, JUAN
32378464-F
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12
LATA PEDREIRA, JOSE MANUEL
32439115-F
12
MAROÑO SÁNCHEZ, MANUEL
14587377-N
1, 9, 11 e 12
MORAL MARTÍNEZ, PABLO
46895082-Z
10, 11 e 12
PAN BELLIDO, LUIS FERNANDO
32748395-Y
4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12
ROADE YUSTE, GABINO
36073010-V
10 e 12
RODRÍGUEZ SALGADO, CARLOS
47353560-X
1, 6, 10 e 12
RODRIGUEZ SALGADO, ISABEL
47368109-T
10 e 12
SÁNCHEZ BARREIRO, SAÚL
46913593-X
10 e 12
SEIJAS PATIÑO, JOSE A.
32331116-Q
5, 6, 7, 9, 10 e 12
TAIBO MACEIRAS, JOSE MANUEL
32750583-D
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Causa de exclusión:
1. Non acreditar estar en posesión do permiso da clase BTP, expedido pola Xefatura de Tráfico.
2. Non acreditar estar en posesión do permiso municipal para conducir os vehículos afectos ao servizo de auto-taxi.
3. Non acreditar o atoparse en activo como conductor de vehículos auto-taxi na data da solicitude, entendéndose que se está en activo cando o interesado apareza como tal na Seguridade Social e este ao corrente das súas obrigas tributarias.
4. Non presentar o certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico que imposibilite ou dificulte o normal exercizo da profesión.
5. Non presentar a declaración de non haber sido sancionado con anterioridade por falta cualificada grave ou moi grave.
6. Non presentar o certificado de non haber cometido delicto algún durante os dous anos inmediatamente anteriores á data de solicitude.
7. Non presentar o certificado de estar ao corrente de súas obrigas tributarias
8. Non presentar o certificado de estar ao corrente de súas obrigas coa Seguridade Social.
9. Non presentar a declaración de non atoparse incurso en ningunha das prohibicións para contratar conforme ao artigo 20 do Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas.
10. Non presentar o documento acreditativo do compromiso de aportar un vehículo da categoría de turismo (na forma prevista na cláusula segunda, 1 e 2).
11. Non presentar o informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade social.
12. Non presentar o certificado de cotización á Seguridade Social, en que conste o nome da empresa, data ou datas de altas e baixas, no seu caso, e actividade pola que se cotizou en cada período.
13. Non presentar, se é o caso, o certificado acreditativo dos titulares cos que teña prestado servizos, con expresa indicación das datas de altas e baixas.

Segundo.- Conceder un prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que os interesados e as Asociacións Profesionais de Empresarios e Traballadores poidan alegar o que estimen proceden en defensa de seus dereitos.

Publíquese esta resolución no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello”.

Culleredo, 27 de febreiro de 2008

O ALCALDE
Asdo.: Julio Sacristán de Diego


Reg. 08/2642-x


He buscado en el boletín, y en la página del Ayuntamiento de Culleredo, las bases de la convocatoria de la ampliación de estas cinco licencias de auto-taxis, pero no he encontrado el texto concreto, aunque estoy segura de haberlas mirado por encima cuando salieron publicadas, allá por el mes de diciembre, en www.culleredo.es

Como me faltan estas bases, solo puedo comentar en base a los motivos de exclusión de todas las personas que aparecen en el listado de arriba. Y es que me parece increible que de 21 personas presentadas, NINGUNA de ellas haya podido pasar la primera criba, y NINGUNA haya sido admitida.

Deduzco que para trabajar de taxista en mi ayuntamiento, hay que SER TAXISTA anteriormente. Estar dado de alta en la Seguridad Social como asalariado, o como autónomo, pero pertenecer ya a este colectivo.

Me parece estupendo que una persona que tenga esta experiencia profesional no la pierda, y se la valore en la fase de concurso, pero de eso a que sea imprescindible, me parece bastante exagerado e injusto. Y así pasa que todas las personas han sido descalificadas, y nadie es aceptado. ¡Así de severos son en mi ayuntamiento!

Ah, y quiero dejar aquí mi descontento por no poder encontrar las bases de la convocatoria. En el B.O.P. del 14 de diciembre nos remiten a la página del Ayuntamiento si queremos leer el texto de dichas condiciones. Pero por mucho que he buscado, a día de hoy no puedo encontrarlo. ¡Se ha esfumado!


No hay comentarios: